SAMENVATTING VAN HET PRIVACYBELEID

Dit is een korte samenvatting van het privacybeleid (hierna aangeduid als het ‘beleid’) inzake de verwerking van persoonlijke gegevens door NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company (maatschappelijke zetel: H-1037 Budapest Szépvölgyi út 35-37, Hongarije; ondernemingsnummer: Cg.01-09-891838; btw-nummer: 13357845-2-44; e-mailadres: info@naviextras.com) (hierna aangeduid als “NNG”). U vindt meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens in de volledige versie van het beleid dat u hieronder kunt terugvinden. Merk op dat alleen de volledige versie van het beleid alle informatie bevat. Het doel van deze samenvatting is u een beter inzicht te geven in de verwerking van persoonlijke gegevens door NNG.

Waarom verwerken we gegevens? Voor het leveren van toegang tot de producten en het beheer van registratie op de website en voor de Toolbox (of eender welk ander kanaal dat NNG eventueel aanbiedt) Sturen van nieuwsbrieven
Data controller
 • NNG
 • NNG
Soort persoonlijke gegevens die worden verwerkt
 • De titel van de gebruiker,
 • De naam van de gebruiker,
 • Het e-mailadres van de gebruiker,
 • Het gehaste wachtwoord van de gebruiker,
 • Het adres/factureringsadres van de gebruiker,
 • Het land van zijn permanente of tijdelijke woonplaats,
 • De activiteit van de gebruiker.
 • De naam van de gebruiker,
 • Het e-mailadres van de gebruiker,
 • gegevens verwerkt via geautomatiseerde verwerking:
  • de interactie van de gebruiker met de afgeleverde nieuwsbrieven (met name of de e-mail werd geopend, hoe vaak de geadresseerde erop heeft geklikt, of de geadresseerde de volledige e-mail heeft gelezen) en het percentage weigeringen van de e-mail,
  • BS en BS-versie van het apparaat,
  • het type en versie van e-mailclient van de gebruiker,
  • het soort apparaat (inclusief producent van het apparaat, of het apparaat gebruikt kan worden als telefoon, schermresolutie)
  • het IP-adres en geolocatiegegevens van het apparaat (zoals land/regio).
Wettelijke basis
 • De toestemming van de gebruiker.
 • De toestemming van de gebruiker.
Duur van de gegevensverwerking
 • De periode waarin het product beschikbaar is en wordt ondersteund NNG, of tot de gebruiker zijn/haar account opheft of zijn/haar toestemming intrekt.
 • De periode waarin het product beschikbaar is en wordt ondersteund door NNG, of tot de gebruiker zich uitschrijft van de nieuwsbrief.
Gegevensverwerker
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure
 • Salesforce.com

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid (hierna aangeduid als het ‘beleid’) werd gepubliceerd op en is van toepassing vanaf 9 augustus 2018.

 1. DEFINITIES

  Verbonden services zijn services op basis van locaties (lokaal zoeken, verkeersinformatie, brandstofprijzen, weersberichten, enz.) die enige vorm van online connectiviteit vereisen (gegevenstoegang via SIM-kaart, Bluetooth, draadloze internettoegang, TMC-ontvanger, enz.) op uw apparaat.

  Content betekent kaarten, POI's (points of interest), 3D-content, stemmen, taalbestanden en andere content met betrekking tot navigatie die geüpload kunnen worden naar uw apparaat en gebruikt kunnen worden met uw software.

  Cookie betekent een klein tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een webserver, en door onze website en in de Toolbox wordt gebruikt zoals beschreven in het deel Privacy hieronder.

  betekent iedere opmerking, feedback, informatie of document dat de gebruiker verstrekt aan NNG via een kanaal van de klantenservice.

  Apparaat betekent het navigatiesysteem dat is ingebouwd in uw auto.

  Algemene verordening gegevens of AVG is de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG van toepassing.

  NNG staat voor NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company, het bedrijf dat de software en het product ter beschikking stelt.

  Maatschappelijke zetel: H-1037 Boedapest, Szépvölgyi út 35-37, Hongarije
  Registratie bij de handelsrechtbank: Budapest-Capital Regional Court (Fővárosi Törvényszék)
  Bedrijfsregistratienummer: Cg.01-09-891838
  Btw-nummer: 13357845-2-44
  E-mailadres: info@naviextras.com
  Website: www.nng.com

  Privacywet duidt op Act (wet) CXII uit 2011 betreffende het recht op eigen beeldvorming en vrijheid van informatie.

  Product betekent updates, content en verbonden services.

  Profilering betekent het automatisch verwerken van persoonlijke gegevens, zoals vermeld onder punt 2.4.2.2, voor het leveren van gepersonaliseerde nieuwsbrieven die relevant zijn voor de gebruiker en voor zijn/haar geregistreerde apparaat/apparaten voor een betere ervaring, en meer tevredenheid;

  Website staat voor renault.welcome.naviextras.com en alle subdomeinen.

  Software betekent de navigatiesoftware die op uw apparaat draait.

  Toolbox is een gratis hulpmiddel voor pc en OSX dat wordt gebruikt om gratis en betaalde updates en producten van de servers van NNG te downloaden en deze te uploaden naar het apparaat.

  Updates betekent content en software-updates die worden aangeboden door de producent van uw apparaat of softwareontwikkelaar en die extra functies en nieuwe content-versies aanbieden of bekende softwareproblemen oplossen.

  Gebruiker of ‘u’ staat voor een geregistreerde of niet-geregistreerde bezoeker van de website en/of Toolbox.

  staat voor locatiegegevens en gedragsgegevens (taalkeuze op de website of in Toolbox, producten die in de winkelwagen van een gebruiker worden geplaatst), bladergeschiedenis op de site, gebruikspatronen (frequentie, inlogpatronen).

 2. PRIVACYBELEID

  1. Doel van dit document

   Dit beleid bepaalt de algemene voorwaarden voor de manier waarop de persoonsgegevens van de gebruiker (hierna aangeduid met de ‘gebruiker’ of ‘u’) worden verwerkt. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door.

  2. Beschikbaarheid en aanpassingen aan dit document

   NNG behoudt zich het recht voor om dit beleid unilateraal op eender welk moment aan te passen. We adviseren u om de website en de Toolbox regelmatig te bezoeken voor de meest recente informatie. U zult ook geïnformeerd worden wanneer dit beleid wordt aangepast, in het geval van grote wijzigingen in het beleid (bijv. wat betreft wettelijke vereisten voor verwerking, soort verwerkte gegevens, de gegevensverwerker).

  3. Data controller

   1. De persoonlijke gegevens van de gebruiker die geleverd of gegenereerd worden op de website en die in de Toolbox worden verwerkt door NNG als data controller.

   2. De volgende personen bij NNG hebben toegang tot de geleverde of gegenereerde persoonlijke gegevens van de gebruiker:

    • Werknemers van NNG die belast zijn met het verwerken van gegevens (inclusief IT-specialisten belast met verschillende IT-taken met betrekking tot de werking en het onderhoud van het computersysteem van NNG) vanwege hun functie bij NNG betreffende het uitvoeren van hun taken geassocieerd met het doel/de doelen beschreven in dit beleid.
  4. Gegevensverwerkingsactiviteiten

   1. De verwerking van persoonlijke gegevens van de gebruiker voor het verstrekken van toegang tot de producten en het beheer van de registratie op de website en voor de Toolbox (of eender welk ander kanaal dat NNG eventueel aanbiedt)

    1. Waarom verwerken we gegevens?

     1. Voor het verstrekken van informatie over producten aan de gebruiker.

     2. Voor het leveren van de aangekochte producten aan de gebruiker.

     3. Voor het beheer van de registratie op de website en het onderhoud van het account van de gebruiker.

      Als de gebruiker een Product wenst te downloaden of aan te kopen, moet hij of zij zicht op de Website registreren en de Toolbox downloaden via een link die op de Website beschikbaar is. Door zich op de website te registreren, registreert de gebruiker zich eveneens voor de Toolbox.

    2. Soort persoonlijke gegevens van gebruiker die worden verwerkt

     • De titel van de gebruiker,
     • De naam van de gebruiker,
     • Het e-mailadres van de gebruiker,
     • Het gehaste wachtwoord van de gebruiker,
     • Het adres/factureringsadres van de gebruiker,
     • Het land van zijn permanente of tijdelijke woonplaats,
     • De activiteit van de gebruiker.
    3. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

     De gegevens worden verwerkt conform de AVG en alle relevante plaatselijke wetten.

     De wettelijke basis voor gegevensverwerking ontstaat door de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker overeenkomstig met punt a) van artikel 6 (1) van de AVG.

    4. Duur van de gegevensverwerking

     De persoonlijke gegevens van de gebruiker die zijn gespecificeerd in punt 2.4.1.2 worden verwerkt gedurende de periode waarin een product beschikbaar is en wordt ondersteund door NNG of tot de gebruiker zijn/haar account op de website opheft of zijn/haar toestemming intrekt. Niettegenstaande het bovenstaande zal NNG persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen wanneer de gebruiker hierom verzoekt of wanneer hij/zij zijn/haar toestemming intrekt en er geen geldige wettige reden is voor gegevensverwerking. Als de gebruiker zijn/haar toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de wettigheid van de gegevensverwerking op basis van zijn/haar toestemming en uitgevoerd vóór een dergelijke intrekking.

   2. Het verwerken van de persoonlijke gegevens van gebruikers voor het ontvangen van nieuwsbrieven

    1. Waarom verwerken we gegevens?

     NNG stuurt via e-mail nieuwsbrieven om de gebruiker te informeren over nieuwe producten en aanbiedingen, en andere marketingactiviteiten. Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te kunnen sturen die relevant zijn voor u en uw geregistreerde apparaat/apparaten, en uw ervaring en tevredenheid te verbeteren, gebruikt NNG profileringstechnieken waarbij salesforce.com EMEA Limited als gegevensverwerker betrokken is, om informatie te ontvangen over uw apparaat en de geografische regio waarin uw apparaat zich bevindt.

    2. Welke persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt?

     • De naam van de gebruiker,
     • Het e-mailadres van de gebruiker,
     • Gegevens met betrekking tot activiteiten van de gebruiker,

     Gegevens die worden verwerkt voor profilering:

     • de interactie van de gebruiker met betrekking tot de afgeleverde e-mail (in het bijzonder om na te gaan of de e-mail werd geopend, hoe vaak de geadresseerde erop heeft geklikt, na te gaan of de geadresseerde de volledige e-mail heeft gelezen),
     • het percentage weigeringen van de nieuwsbrieven die naar de gebruiker zijn gestuurd,
     • BS en BS-versie van het apparaat,
     • het type en versie van e-mailclient van de gebruiker,
     • het soort apparaat (inclusief producent van het apparaat, of het apparaat gebruikt kan worden als telefoon, schermresolutie),
     • IP-adres en geolocatiegegevens (zoals land/regio).
    3. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

     De gegevens worden verwerkt conform de AVG en alle relevante plaatselijke wetten.

     Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is

     • De uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker conform punt a) van deel 6 (1) van de AVG en
     • paragrafen 6(1) en (2) van Act (wet) XLVIII uit 2008 over de vereisten van en bepaalde beperkingen voor commerciële reclame-activiteiten (‘Advertising Act’).

     De gebruiker kan zich via de website of in de Toolbox inschrijven op de nieuwsbrief van NNG door het gepaste vakje aan te vinden. De gebruiker kan zich ook op elk moment in de Toolbox uitschrijven (opt-out) door het gepaste vakje aan te vinken. De gebruiker kan zijn/haar toestemming op elk moment intrekken door NNG een e-mail te sturen via de e-mailaccount en daarin te vermelden dat hij/zij niet langer nieuwsbrieven wenst te ontvangen, of door een brief te sturen naar het postadres (het geregistreerde adres) van NNG dat staat vermeld in deel 1. De gebruiker kan zich ook op elk moment uitschrijven (opt-out) door de instructies te volgen die zijn vermeld in de nieuwsbrief.

     Let op, het uitschrijven van de nieuwsbrief heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming en uitgevoerd vóór een dergelijke herroeping. En uitschrijving van de nieuwsbrief is niet hetzelfde als het opheffen van uw account.

    4. Duurtijd van de gegevensverwerking en abonnement op de nieuwsbrief

     1. De persoonlijke gegevens van de gebruiker die zijn gespecificeerd in punt 2.4.2.2 worden verwerkt gedurende de periode waarin de update van uw apparaat beschikbaar is en uw apparaat wordt ondersteund door NNG of tot u uw account op de website opheft of uw toestemming intrekt. Niettegenstaande het bovenstaande zal NNG uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen wanneer u hierom verzoekt of wanneer u uw toestemming intrekt en er geen geldige wettige reden is voor gegevensverwerking. Als de gebruiker zijn/haar toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de wettigheid van de gegevensverwerking op basis van zijn/haar toestemming en uitgevoerd vóór een dergelijke intrekking.

     2. Merk op dat NNG op elk moment kan beslissen om niet langer nieuwsbrieven te verzenden zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld of hiertoe te kunnen worden verplicht.

  5. Gegevensverwerker

   Om zijn taken als data controller uit te voeren, werkt NNG samen met de gegevensverwerkers die hieronder staan vermeld. NNG behoudt zich het recht voor om op eender welk moment een andere gegevensverwerker te kiezen.

   Naam van de gegevensverwerker Gegevensverwerkingsactiviteiten uitgevoerd namens NNG en een lijst met de persoonlijke gegevens waar de gegevensverwerker toegang tot heeft

   Microsoft Azure

   Bedrijfsnaam: Microsoft Ireland Operations, Ltd.
   Adres: Carmenhall Road Sandyford, Dublin 18, Ierland
   Website:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/
   Contact:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/

   Microsoft Azure levert cloud computing-diensten aan NNG.

   Microsoft heeft toegang tot alle persoonlijke gegevens van de gebruikers die staan vermeld in het dit document.

   Salesforce.com

   Bedrijfsnaam: salesforce.com EMEA Limited
   Adres: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, UK
   Website:
   https://www.salesforce.com/eu/?ir=1
   Contact:
   https://pages.mail.salesforce.com/contact-privacy/

   Salesforce.com voert gegevensverwerkingsactiviteiten uit voor het volgende:

   Sturen van nieuwsbrieven

   Salesforce.com levert NNG een online systeem (hierna aangeduid met het ‘systeem’) via hetwelk NNG het verzenden van nieuwsbrieven aan gebruikers kan beheren. De gegevensverwerker heeft geen toegang tot de door NNG in het Systeem geüploade inhoud.

   Het systeem wordt gebruikt voor het volgende:

   • om de persoonsgegevens van de gebruiker, zoals vermeld in paragraaf 2.4.2.2. hierboven, te bewaren,
   • om nieuwsbrieven te versturen naar gebruikers,

   gegevens verwerkt via geautomatiseerde verwerking,

   • om de interactie van de gebruiker met betrekking tot de afgeleverde nieuwsbrief te analyseren (in het bijzonder om na te gaan of de nieuwsbrief werd geopend, hoe vaak de geadresseerde erop heeft geklikt, na te gaan of de geadresseerde de volledige nieuwsbrief heeft gelezen),
   • om het percentage weigeringen te analyseren (bijv. de gevallen waarbij een e-mailadres ongeldig blijkt te zijn of de nieuwsbrief als spam is aangevinkt)
   • om gegevens van het geregistreerde apparaat van de gebruiker en de geolocatie ervan in te zamelen (BS en BS-versie van het apparaat, type en versie van e-mailclient van de gebruiker, soort apparaat (inclusief producent van het apparaat, of het apparaat gebruikt kan worden als telefoon, schermresolutie), IP-adres en geolocatiegegevens (zoals land/regio)).

   De gebruikersgegevens die worden vermeld in paragraaf 2.4.2.2 worden zowel in het systeem bewaard als op de servers van NNG.

  6. Cookies

   1. Hierbij informeert NNG u dat de webserver tijdens het downloaden van sommige delen van de Website en de Toolbox automatisch kleine gegevensbestanden ('”Cookies”) plaatst op uw apparaat. In sommige gevallen kunnen deze gegevensbestanden als persoonsgegevens worden beschouwd onder de van toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming. Deze gegevensbestanden zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Toolbox en worden gebruikt om informatie te verzamelen tijdens bezoeken van de gebruiker aan de website en/of in de Toolbox.

   2. De gebruiker kan ervoor kiezen om cookies geval per geval te aanvaarden of te weigeren of om alle cookies te weigeren door dit in zijn browser in te stellen. Om te weten hoe u dit moet doen en voor meer informatie over cookies verwijzen we naar: https://www.youronlinechoices.eu/. Indien de gebruiker ervoor kiest om alle cookies te weigeren, zal de toegang tot sommige webpagina’s of functies in de Toolbox beperkt zijn.

  7. Soort cookie Doel van de cookie Wettelijke basis voor de gegevensverwerking Hoe lang blijven cookies op uw systeem actief?
   Google Analytics De Website en de Toolbox gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over de manier waarop de gebruiker de Website en de Toolbox gebruikt. Wij gebruiken de informatie om rapporten te maken en de Website en de Toolbox te verbeteren. De gegevens worden anoniem verzameld, met inbegrip van het aantal bezoekers van de website en de Toolbox, hoe gebruikers op de website of Toolbox terecht zijn gekomen en de pagina's die zij binnen de website en de Toolbox hebben bezocht. De verzamelde gegevens kunnen niet worden teruggeleid tot de gebruiker. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google, klik hier. De toestemming van de gebruiker. Cookies voor Google Analytics worden gemaakt zodra de gebruiker een website bezoekt waarin een geldige tracking code voor Google Analytics is geplaatst. De cookies worden maximaal twee jaar in de browser van de gebruiker bewaard vanaf de hierboven genoemde datum. Klik hier voor meer informatie.
   Google AdWords (Google Remarketing) Externe serviceproviders, inclusief Google, slaan eerdere bezoeken van een gebruiker van de website en de Toolbox op en gebruiken deze informatie om reclame van NNG op de website van partners van Google te laten zien aan de gebruiker.
   Wanneer de gebruiker de Website of de Toolbox bezoekt, sturen we een of meer cookies die geleverd worden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten) naar uw computer die uw browser identificeert. Google Remarketing-cookies worden gebruikt via Google AdWords. De cookies die worden geleverd door Google onthouden het aantal bezoekers en het aantal bezoeken van de Website of de Toolbox, en de subpagina's die bekeken worden door een gebruiker die de Website of de Toolbox bezoekt. De gegevens worden anoniem opgeslagen.

   De gebruiker kan de Google Remarketing-cookies op de opt-outpagina van de Google Ads-instellingen blokkeren en kan ook externe cookies blokkeren op de opt-out-pagina van het Network Advertising Initiative.
   De toestemming van de gebruiker. AdWords cookies vervallen 90 dagen na het bezoek van de gebruiker aan de website en/of de Toolbox.
   Klik hier voor meer informatie.
   Sessie-ID Sessiecookies zorgen ervoor dat gebruikers binnen de Toolbox worden herkend.
   Het meest voorkomende voorbeeld van deze functie is het winkelwagentje van de Toolbox. Als een gebruiker een pagina bezoekt in een catalogus en een aantal items selecteert, onthoudt de sessiecookie de selectie, zodat de winkelwagen wordt gevuld met de geselecteerde artikelen wanneer de gebruiker klaar is om af te rekenen.
   De toestemming van de gebruiker. De informatie wordt bewaard tot op het einde van de lopende sessie. Daarna is de verzamelde informatie niet langer beschikbaar.
   Apparaat Deze cookies onthouden de apparaatkeuze van de gebruiker, zodat de website aan kan bieden om te navigeren naar dat apparaat, zodra de gebruiker de volgende keer inlogt op de site. De toestemming van de gebruiker. De cookies worden maximaal drie jaar in de browser van de gebruiker bewaard.
   Auto login Deze cookies onthouden de aanmeldgegevens van de gebruiker, zodat het aanmeldformulier voor de gebruiker automatisch wordt ingevuld wanneer de gebruiker zich de volgende keer aanmeldt. De toestemming van de gebruiker. De cookies worden maximaal zes maanden in de browser van de gebruiker bewaard.
  8. Gegevensbeveiliging

   1. NNG leeft alle van toepassing zijnde regels betreffende de beveiliging van persoonsgegevens na, bijgevolg zullen NNG en de erkende gegevensverwerkers de geschikte technische en organisatorische maatregelen treffen en middelen inzetten om deze persoonsgegevens te beschermen en geschikte procedures instellen teneinde de bepalingen van de AVG en alle plaatselijke wetten betreffende de bescherming en vertrouwelijkheid van de gegevensverwerking na te leven en te doen naleven.

   2. Salesforce.com voldoet aan de vereisten voor een Information Security Management System (ISMS) zoals gespecificeerd in de internationale norm ISO 27001 en voldoet aan de criteria overeenkomstig ISO 27018. Salesforce.com heeft voor zijn ISMS een ISO 27001/27018-certificaat bekomen van een onafhankelijke externe partij.

  9. Rechten en handhaving

   1. Alle persoonlijke informatie die u NNG verstrekt moet in alle opzichten juist, compleet en nauwkeurig zijn. U stemt ermee in om ons zonder verwijl op de hoogte te brengen van alle wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit kan via het e-mailadres van NNG dat wordt vermeld in sectie 1.

   2. De gebruiker mag de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevensverwerkingsactiviteiten van NNG:

    • Verzoek om informatie over de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens,
    • Verzoek om rectificatie van zijn/haar persoonlijke gegevens,
    • Verzoek om verwijdering van zijn/haar persoonlijke gegevens of beperking van de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens,
    • Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van gegevens door NNG,
    • Verzoek om dataportabiliteit.
   3. U hebt het recht om informatie op te vragen betreffende gegevens van u en de verwerking daarvan door NNG, in het bijzonder betreffende persoonsgegevens betreffende uw persoon die worden bewaard, de bronnen waar deze gegevens werden bekomen, de doelstellingen, reden en duurtijd van de verwerking. Indien uw persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan derden, de wettelijke basis hiervoor en de bestemmelingen en elk incident betreffende uw persoonsgegevens. U kunt dit doen door een e-mail of brief te sturen naar het e-mailadres of het postadres (geregistreerd kantoor) vermeld in paragraaf 1. NNG zal u binnen de 1 maand na ontvangst van uw verzoek schriftelijk informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt eveneens verzoeken om een correctie van uw persoonsgegevens.

   4. U hebt tevens het recht te verzoeken om een gestructureerde, vaak gebruikte en door machine te lezen geformatteerde kopie van uw persoonlijke gegevens die NNG verwerkt, onderhevig aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 20 van de AVG.

    U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere verwerker. En u kunt, als het technisch gezien mogelijk is, NNG verzoeken uw persoonlijke gegevens direct over te dragen aan een andere verwerker, zoals gespecificeerd in artikel 20 van de AVG.

   5. Indien uw persoonsgegevens onjuist is onvolledig zijn kunt u NNG vragen om deze gegevens te corrigeren op voorwaarde dat NNG in het bezit is van deze correcte gegevens.

   6. Uw persoonlijke gegevens zullen verwijderd worden op uw verzoek conform de van toepassing zijnde wetten. Uw verzoek om de gegevens te verwijderen kan worden ingediend bij NNG via het e-mail of het postadres (geregistreerde kantoor) dat is vermeld in paragraaf 1. NNG zal al uw opgeslagen persoonsgegevens verwijderen overeenkomstig dit beleid door uw persoonlijke gegevens onleesbaar te maken, door ze anoniem te maken op een definitieve, niet-omkeerbare manier.

   7. Houd er rekening mee dat uw gegevens niet worden verwijderd als de verwerking ervan is verplicht door de wet of als er andere uitzonderingen zijn onder van toepassing zijnde wetten.

   8. U hebt in de volgende gevallen recht op de beperking van de verwerking door NNG als:

    1. u denkt dat uw verwerkte persoonlijke gegevens niet kloppen, voor de periode waarin NNG uw persoonlijke gegevens controleert,

    2. de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen de verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om in plaats daarvan beperking van het gebruik te eisen,

    3. NNG uw persoonlijke gegevens niet meer nodig heeft voor verwerking, maar u eist dat NNG doorgaat met de verwerking voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van uw juridische claims;

    4. u bezwaar hebt aangetekend tegen verwerking, voor de periode waarin wordt geverifieerd of de legitieme redenen van NNG zwaarder wegen dan die van u.

   9. U hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, onderhevig aan van toepassing zijnde wetten. U kunt ook bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden, waaronder profilering, zoals hierin uiteengezet. In dit geval zal NNG niet langer de persoonsgegevens verwerken, behalve als NNG zwaarwegende legitieme redenen aantoont voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en aan gegevensbescherming gerelateerde vrijheden of voor de verwerking voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een juridische claims.

   10. U kunt een klacht indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Nationale Autoriteit voor Gegevensbescherming en Vrijheid van Informatie (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH, adres: H-1125 Boedapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Hongarije; postadres: 1530 Boedapest, Pf. 5; 5 telefoon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1 -391 -1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) of de autoriteit op het gebied van gegevensbescherming van uw eigen land of het land waarin u verblijft.

   11. Onafhankelijk van het feit of u een klacht neerlegt bij NAIH kunt u zich, indien u van mening bent dat een inbreuk werd gepleegd op uw rechten, overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in de Privacywet eveneens richten tot de rechtbank. Afhankelijk van uw beslissing kan een procedure worden gestart in de rechtbank van uw woonplaats of waar u tijdelijk verblijft. Alvorens u een juridische procedure start, kan het nuttig zijn om de klacht met NNG te bespreken.

   12. Uw rechten en rechtsmiddelen zijn uiteengezet in artikels 12-21 en 77-82 van de AVG.

  10. Contact opnemen met NNG

   We waarderen uw feedback. Als u commentaar heeft, vragen of meer informatie wenst over de gegevensverwerking bij NNG, stuur ons dan een e-mail of een brief naar het e-mailadres of het postadres vermeld in deel 1. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Onze vertegenwoordiger zal zo snel mogelijk contact met u opnemen.